บัญชี & กฎหมาย

การปิดบริษัทในประเทศไทย

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะปิดกิจการของคุณ กุญแจสําคัญคือการยุบบริษัทของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทจะไม่ต้องมีความรับผิดชอบใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกคนได้รับการปลดออกจากการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การปิดบริษัทในประเทศไทยอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมักจะเกิดความสับสน มีอุปสรรคทางกฎหมายและการบัญชีมากมายหลายขั้นตอนโดยจะต้องผ่านการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ

คุณจะ ปิดบริษัทของคุณ ในประเทศไทยได้อย่างไร?

การปิดบริษัทในประเทศไทยอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมักจะทำให้คุณเกิดความสับสนได้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการด้านกฎหมาย บัญชี หรืออื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีภาระให้คุณในภายหลัง

เมื่อปิดบริษัทในประเทศไทยมี 2 ขั้นตอนที่ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น คือ: การเลิกกิจการ และ การชําระบัญชี. โดยการเลิกกิจการ หมายถึง การสิ้นสุดสถานะทางกฎหมายของบริษัทอย่างเป็นทางการ, และการชำระบัญชีของบริษัท หมายถึง การชำระหนี้คงค้างและการกระจายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่

การเลิกกิจการ

→ การสิ้นสุดสถานะทางกฎหมายของบริษัทอย่างเป็นทางการ

การชำระบัญชี

→ การชำระหนี้คงค้างและการกระจายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่

หากผู้ถือหุ้นตัดสินใจปิดบริษัท ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อสร้างรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ปัญหาทางกฎหมายและการบัญชีที่เหลืออยู่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเลิกกิจการอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้จะต้องแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการของบริษัทและจดทะเบียนการปิดกิจการกับกระทรวงพาณิชย์

บริการปิดบริษัทของเราดำเนินการโดยทีมทนายความและนักบัญชีชั้นนำที่สามารถช่วยทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปได้อย่างประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย

ค่าบริการ.

เริ่มต้นเพียง

18,500* บาท

+ 7% VAT


อย่างน้อย 45 วันทำการ

*ในการเลิกกิจการ บริษัทจะต้องปรับปรุงงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วให้ไม่มีหนี้สินรอดำเนินการ และไม่มีภาระภาษีที่รอดำเนินการ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากบริษัทของคุณยังไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว

การปิดบริษัททั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยเลขานุการบริษัทและนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ขอบเขตของงาน.

 • จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติพิเศษตามที่กำหนด
  ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ประกาศการประชุม, การร่างรายงานการประชุม
 • จัดเตรียมและส่งเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการปิดบริษัท
  ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • แจ้งและลงทะเบียนการปิดกิจการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ
 • ชำระหนี้ค้างชำระและจัดสรรทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมด
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการปิดบริษัท
 • ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดหลังจากการปิดบริษัท

ต้องการมากกว่านี้ใช่ไหม?

บริการเพิ่มเติมที่คุณอาจต้องการ


ขั้นตอนการปิดบริษัทมีอะไรบ้าง?

#1

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทีมงานของเราจะเตรียมความพร้อมและดำเนินการทุกด้านในการประชุมวิสามัญ รวมถึงร่างรายงานการประชุมด้วย

ระยะเวลา: 20 วันทำการ

#2

การรวบรวมเอกสารและกรอกใบสมัคร

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะรวบรวม เรียบเรียง และกรอกเอกสารที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อให้คุณลงนาม จากนั้นเราจะยื่นคําขอปิดบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์

ระยะเวลา: >7 วัน เพื่อรวบรวมเอกสารจากทุกฝ่ายและเตรียมยื่นคำร้อง

#3

แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบถึงการปิดบริษัท รวมถึงเจ้าหนี้และสำนักงานประกันสังคม

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะเริ่มกระบวนการเลิกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท ส่งคืนใบอนุญาตใด ๆ ที่ได้รับให้กับบริษัท ปิดบัญชีธนาคารของบริษัท และยกเลิกใบอนุญาตทำงานและวีซ่าใด ๆ ภายใต้ชื่อบริษัท

ระยะเวลา: >3 วัน ในการยื่นคำขอ

#4

ล้างหนี้ที่ค้างชำระและจัดสรรทรัพย์สินที่เหลือ

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจะดูแลเรื่องการชำระหนี้คงค้าง และการจัดสรรทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมด

#5

การจดทะเบียนเลิกกิจการ

และสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญของเราจะไปขึ้นทะเบียนชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์

ระยะเวลา: กระบวนการทั้งหมดอาจใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในและข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กรมสรรพากรร้องขอ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราตอนนี้

ไปที่แชทสดเพื่อให้ตัวแทนของเราตอบคำถามของคุณเลย

image

คำถามที่พบบ่อย

 • ใช้เวลานานแค่ไหนในการปิดบริษัท?

  การปิดบริษัทในประเทศไทยอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและต้องผ่านข้อบังคับในหลาย ๆ ด้าน ระยเวลาดำเนินการในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 45 วัน (แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย)

 • การปิดบริษัท BOI (Board of Investment) มีขั้นตอนเดียวกันหรือไม่?

  การปิดบริษัท BOI แตกต่างจากการปิดบริษัทจำกัด รายละเอียดคร่าวๆ ของการปิดบริษัท BOI มีดังนี้:

  1. คุณต้องแจ้งการชำระบัญชีต่อกระทรวงพาณิชย์กี่ยวกับการตัดสินใจปิดกิจการ BOI กระทรวงพาณิชย์ะเข้าไปตรวจสอบว่ามีภาระภาษีค้างจ่ายอยู่หรือไม่ เมื่อรายละเอียดต่าง ๆ ชัดเจน ก็จะประกาศให้ยุบ BOI และแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

  2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปิดกิจการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

  3. การยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ (FLB) ต่อสำนักงานบริหารธุรกิจของชาวต่างชาติภายใน 15 วันนับจากวันที่ปิด

 • ฉันจะปิดบริษัทในประเทศไทยได้อย่างไร?

  การปิดบริษัทในประเทศไทยอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมักจะเกิดความสับสน มีอุปสรรคทางกฎหมายและการบัญชีมากมายหลายขั้นตอนโดยจะต้องผ่านการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ

  เมื่อปิดบริษัทในประเทศไทยมี 2 ขั้นตอนที่ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น คือ: การเลิกกิจการ และ การชําระบัญชี โดยการเลิกกิจการ หมายถึง การสิ้นสุดสถานะทางกฎหมายของบริษัทอย่างเป็นทางการ, และการชำระบัญชีของบริษัท หมายถึง การชำระหนี้คงค้างและการกระจายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่

ฉันไม่เจอคำตอบที่ฉันต้องการ...

ไม่เป็นไรเลย! ทิ้งคำถามของคุณไว้ เรายินดีช่วยเหลือ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้!


หากคุณมีคำถามใด ๆ เพียงแค่ติดต่อเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีจะช่วยเหลือคุณ

แชทกับเรา
...หรือโทรหาเราเลย!

เราเปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

f
Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
บริการเสริมอื่นๆ ที่เราอยากแนะนำคุณ