จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ปกป้องแบรนด์ของคุณด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ราชอาณาจักรไทยปฏิบัติตามระบบการลงทะเบียนซึ่งหากคุณลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนคุณจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (3) พ.ศ. 2559 ภายใต้กรมทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อบังคับใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้าบางประการ เช่น สิทธิ์ในการปิดกั้นและป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า

แม้ว่าประเทศไทยจะรับรองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศตามกฎหมาย แต่กฎหมายปัจจุบันให้ความคุ้มครองเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (3) พ.ศ. 2559 และสามารถบังคับใช้ในประเทศไทยได้

วิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

หากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชาวต่างชาติหรือไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยจะต้องแต่งตั้งตัวแทนที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย (ชาวไทย) และต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้อง ชัดเจน และรับรองความถูกต้อง และจะต้องกรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น

#1

โลโก้จริงพร้อมสีและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

#2

สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อ

#3

หนังสือมอบอำนาจพร้อมลงนาม

หากดำเนินการในต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศต้นทาง หรือรับรองโดยทนายความท้องถิ่นในประเทศที่สมัคร

#4

หนังสือรับรองบริษัท

การลงทะเบียน

เครื่องหมายใด ๆ ที่มองเห็นได้ซึ่งสามารถแยกแยะสินค้า (เครื่องหมายการค้า) หรือบริการ (เครื่องหมายบริการ) ขององค์กรอาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนง่าย ๆ

สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนที่ 1
การค้นหาใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า

การยื่นขอหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอาจทำให้คุณไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าและกฎหมายของ UnionSPACE สามารถช่วยคุณในการค้นหาใบอนุญาตก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อป้องกันความขัดแย้งและปัญหาทางกฎหมายในอนาคต

ขั้นตอนที่ 2
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมื่อเครื่องหมายการค้าของคุณผ่านการค้นหาใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าแล้ว เราสามารถดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคุณได้ ซึ่งคุณจำเป็นต้องมีที่อยู่ธุรกิจในประเทศไทยเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไทย และหากคุณต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับนิติบุคคลในต่างประเทศคุณต้องระบุรายละเอียดนิติบุคคลและที่อยู่เพื่อจดทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3
การประกาศใช้เครื่องหมายการค้า

การเผยแพร่เครื่องหมายการค้าจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเวลา 90 วัน และหากไม่มีการคัดค้านการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับการอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 4
การอนุมัติการลงทะเบียน

เมื่อเครื่องหมายการค้าของคุณไม่มีการคัดค้าน ก็จะได้รับการอนุมัติและได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (3) พ.ศ. 2559


ค่าบริการของเรา

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
เพียงให้ทีมผู้เชี่ยวชาญของ UnionSPACE ดูแลคุณ

บริการค้นหาใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า
12,000 บาท

ต่อครั้ง

ลงทะเบียนเลย

ระยะเวลาทั้งหมดสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย:

4 ถึง 6 เดือน

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
28,000 บาท

ต่อเครื่องหมาย

ลงทะเบียนเลย

ระยะเวลาทั้งหมดสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย:

4 ถึง 6 เดือน

ปรึกษาเราเลย!

มีคำถามใช่ไหม?

เรายินดีช่วยเหลือคุณ!

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อเป็นข้อมูลให้เราติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

หรือติดต่อเราผ่านช่องทางอื่น ๆ

ยินดีรับชำระผ่าน:

Credit/Debit Card
Online Payment
Online Banking
eWallet
f
Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
บริการเสริมอื่นๆ ที่เราอยากแนะนำคุณ